Dersên Kurdî – Kürtçe Dersler – 37

Yek û du û sê

Ketine ser masê

Çar û pênc û şeş
Rêzbûne wek keleş

Heft û heşt û neh
Tenê hîştine deh

Yazdeh, dazdeh, sêzdeh
Du, sê, çar zêde ne ji neh

Çardeh, pazdeh, şazdeh
Ev in hêjmarên bingeh

Hivdeh, hijdeh, nozdeh
Vedikin pace û dergeh

Bi deh û bîst û sîh
Bijmêre bizin û mîh

Bi çil û pêncî û şêst
Ew tirsa we şikest

Heftê û heştê û nod
Wek gurzan têke lod

Sed, dused û sêsed
Bijmêr, nede wan firsed

Çarsed, pêncsed, şeşsed
Çi hêjmarên qure û bed

Hevsed, heşsed, nesed
Wek paşayên Med.

Hezar û sedhezar
Li bêrîkan dibin bar

Mîlyon û milyaran
Bavêjin binê kewaran!

1 yek
2 du (dudu)
3 sê (sisê)
4 çar
5 pênc
6 şeş
7 heft
8 heyşt
9 neh
10 deh
11 yazdeh
12 dazdeh (diwazdeh)
13 sêzdeh
14 çardeh
15 pazdeh
16 şazdeh
17 hevdeh
18 hîjdeh
19 nozdeh
20 bîst
21 bîst û yek
23 bîst û sê …..
30 sî /sîh
34 sîh û çar
40 çil
45 çil û pênc
50 pêncî
56 pênceh û şeş
60 şêst
67 şêst û heft
70 heftê
80 heştê
90 nod
100 sed
200 dused
300 sêsed
400 çarsed
402 çarsed û du
974 nehsed û heftê û çar.
1000 hezar
2000 duhezar
3004 sêhezar
5706 Pênchezar û heftsed û şeş
10 000 dehhezar
10 10 9 Dehhezar û sed û neh
100 000 sedhezar
1 000 000 milyonek

peyvên din =diğer sözcükler

rêzbûn : dizilmek
keleş : yiğit, pehlivan
zêde : + , fazla
hejmar : rakam, sayi
bingeh : temel, taban
pace : pencere, açılım
dergeh : büyük kapı,
gurz : bağ, ot bağı
lod /dêz : yığın, ot yığını
bed : yüksek bir formda,
bêrîk : cep; pantol / ceket cebi
Şu hesapların yazılı cevabını yazınız.
Dikkatinize ; kürtçede + (artı)ya
“zêde”, =(eşite) de “yeksan” denir.
Sê + çar = ___________
heft + pênc = ___________
heşt + neh = ___________
heft + neh = ___________
şeş + pênc =____________
heşt + deh = ____________
pênc + heşt = ____________
hevdeh + heşt = _________________
pazdeh +neh = _________________
şazdeh + hîjdeh = _________________
heft + nozdeh = _________________
heft + sêzdeh +şeş = _____________________
neh + dazdeh + heşt = _____________________
hijdeh + bist + du
= _____________________
heftê û neh + heştê û şeş = ___________________________
çil û heşt + nod û heşt = ___________________________
pêncî û çar + hevdeh + çil = ___________________________
sêsed û pêncî û du + heftsed û çil û yek = ____________________________
nehsed û nod û neh + çarsed û çil û çar = ____________________________
heştsed û bist û neh + dused û sîh û neh = ____________________________

Şu rakamları yazı ile yazın.

3864 =___________________________________________________
6954 = ___________________________________________________
4585 = ____________________________________________________
9469 = ____________________________________________________
3628 = ____________________________________________________
23097 = ____________________________________________________
74936 = ____________________________________________________
549606 = ____________________________________________________
659362 = ____________________________________________________
956040 =____________________________________________________